1.การสืบค้น หลักสูตรการฝึกอบรม

2.การสืบค้น สาขาอาชีพที่เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

3.การสืบค้น สาขาอาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม

4 การสืบค้น สาขาอาชีพที่สอดคล้องกับหลักสูตรการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5 การสืบค้น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

6 การสืบค้น อัตราค่าจ้างตามระดับฝีมือ

7.การสืบค้น จำนวนผู้ประกันตน

8 การสืบค้น สำนักงานแรงงาน

9 การสืบค้น สถานประกอบการ

10 การสืบค้น จำนวนสถานประกอบการ